Tag Archives: ამონარიდები რომან მიმინოშვილის წიგნიდან – „ჰომეროსის სამყარო”

ამონარიდები რომან მიმინოშვილის წიგნიდან – „ჰომეროსის სამყარო”

„არაფერია სამშობლოზე უფრო ძვირფასი წუთისოფელში, თუნდაც უმისოდ უზრუნველი ცხოვრება გქონდეს!”

ამონარიდები რომან მიმინოშვილის წიგნიდან – „ჰომეროსის სამყარო”

„სიტყვა საქმეზე უფრო სწრაფია”.