ფუძიკარა კიესკე – “ო,ეს ცხოვრება!”

ო,ეს ცხოვრება! – წარმავალი,ფუჭი და ხრწნადი!

ეს ფაციფუცი! ეს სიზმარი და არა ცხადი!

რაა სიცოცხლე,რასაც ესრეთ გაუდის ყავლი,

თუ არ ამაო.განსაბნევად გამზადებული,

გამკრთალი ზეცის უფსკრულებში პაწია კვამლი.