წმინდა ილია მართალი – თამარ მეფის შესახებ წერდა…

“თუ წელში გამართულა როდესმე ქვეყანა,ეგ იმის მეფობის დროს გაიმართა.მზეს თუ საქართველო გაუნათებია და გაუთბია,იმის დროს ყოფილა; სიტყვას თუ ძალა გამოუჩენია,გულსა-სიმტკიცე,მკლავსა-სიმაგრე,ეგ დალოცვილის მეფის თამარის დედობის დროს მომხდარა! ის დედა იყო,ჩვენ კი შვილები… დედაკაცი იყო, – კურთხეულ არს სახელი მისი! – და დედაბოძად კი შეექმნა ჩვენს ქვეყანასა”. (ავტორი გენია.ჯი)