იაკობ გოგებაშვილის ნააზრევი…

“სწავლა,ცოდნა და მეცნიერება! – აი,წამწყმედელი ყოველის უთანხმოებისა,დამდგენელი ყოველის ერთობისა,ამამაღლებელი ადამიანისა! აი ჭირთა ამხდელი სახსარი,კეთილდღეობის მომფენი ღონისძიება.სწავლა,ცოდნა და მეცნიერება ღონეა იმისთანა,რომელსაც დღეს წინ ვეღარაფერი ვერ უდგება: ვერც მუშტი,ვერც ხმალი,ვერც ჯართა სიმრავლე.ცოდნა უძლეველი ფარია არსებობისათვის,ბასრი ხმალი მოგერიებისათვის”. (ავტორი გენია.ჯი)