დომინიკა ერისთავი (განდეგილი) – “არა,არ ვსტირი…”

არა,არ ვსტირი – ცრემლები

სულით მდაბალთა წესია - 

არ ვსტირი,თუმცა მწარე ხვედრს

საჩემოდ დაუკვესია.

***

ქედს არ მოვუდრეკ შავ-ბედსა,

რაკი მტრად შემომესია,

მებრძოლოს,რადგან საჩემოდ

მახვილი გაულესია!

***

არც ვილხენ! გული სალხენად

არა მაქვს აძგერებული:

შუა გადამიტყდა ჩანგური,

სატრფოსთვის აჟღერებული.

***

მტერმა მომტაცა კეკლუცი,

მორცხვი და მოკრძალებული,

გულით წრფელი და სულით-კი -

ზეცამდე ამაღლებული.

***

იმედმა ზურგი მაჩვენა,

უკუღმა დამატრიალა,

ცრემლს-სისხლის ჟანგი შესწყვიტა

სიმთა ხმა,ნაზად წკრიალა.