ვახტანგ VI “სიბრძნე მალაღობელში” – პლატონის შესახებ წერდა…

“პლატონ ბრძენია,ბრძენია,ქვეყანით აფონელია,

მოწაფე იყო სოგრატის,სიბრძნეთა შიგან მრთელია;

პირველ სახელად არისტონ მისთვისვე დასარქმელია,

მერმე სივრცისთვის გულისა პლატონად სასმენელია.

პლატონ თარგმანით მის ენით ვრცლად არის საცნობელია,

მით ყველას უკეთ სოგრატის სწავლისა დამსწავლელია.”