ეგნატე ნინოშვილის ნააზრევი…

“ყოველი განათლებული კაცი,ყოველი ინტელიგენტი,რომელსაც მართლა გული შესტკივა თავის ქვეყნის ავ-კარგიანობაზე და ბედ-იღბალზე,ამ თავითვე უნდა ცდილობდეს,რომ სიმდიდრეში და წარმატებაში წილი ედოს არა ერთ რომელსამე ნაწილს ერისას,არამედ მთელს ერს გამოუკლებლად და თანასწორად”.(ავტორი გენია.ჯი)