გიორგი V ბრწყინვალეს – მაჰმადიანი მბრძანებლები შემდეგი სახით მიმართავდნენ…

“დიდებულმა ალაჰმა დღეგრძელ ჰყოს ბრწყინვალება მისი:

უდიდებულესობისა;

სახელოვანისა;

რაინდისა;

მამაცისა;

ლომისა;

კეთილშობილისა;

დაუცხრომელი მებრძოლისა;

ლომგულისა;

ტახტის მპყრობელისა;

გვირგვინოსნისა;

თავის სარწმუნოებაში განსწავლულისა;

თავის საწმყსოს მიმართ სამართლიანისა;

ქართველთა სულტნისა;

ზღვათა და სრუტეების სამფლობელოთა განძისა;

რაინდთა საწმყსოს დამცველისა;

წინაპართ ტახტ-გვირგვინის მემკვიდრისა;

რუმისა და ირანის ქვეყნების ზღუდისა;

ქრისტიანობის განმტკიცებლისა;

იესოს სარწმუნოების შემწისა;

საქრისტიანოს გმირთა მკურთხველისა;

თავისი განზრახვით იერუსალიმის განმადიდებლისა;

ნათლისღებულთა ბოძისა;

რომის პაპის შემწისა;

მუსლიმთა ერთგული მეგობრისა;

ახლობელ-მეგობართაგან ყველაზე გულწრფელისა;

მეფეთა და სულტანთა მეგობრისა… (ავტორი გენია.ჯი)